Nieuws

Leerling veld gesloten

20-8-2017

Op Zaterdag 26 Augustus en Zondag 27 Augustus is het leerlingveld van Paracentrum Texel gedeeltelijk of volledig gesloten. Dit komt door het Texel Fly in event. Onze excuses voor het ongemak.

Wedstrijd reglementen NKP 2017

15-8-2017

StaffsprongNKP Wedstrijdreglement 2017
WEDSTRIJDREGLEMENT OPEN NKP 2017

PARACENTRUM TEXEL
1. Doel van de wedstrijd:
1.1 Het vaststellen van de Open Nederlandse Kampioenen en de Nationale Kampioenen parachutespringen 2017, alsmede de winnaars voor de ESL en intermediate/rookie categorieën, in de volgende onderdelen:
● Formatiespringen voor viermansteams, alsmede voor de ESL-categorieën double A, single A, rookie
● Formatiespringen voor achtmansteams, alsmede voor de intermediate categorie
● Koepelformatie voor viermansteams, rotatie en sequentieel (CF4r en CF4s)
● Koepelformatie voor tweemansteams, sequentieel (CF2)
● Freestyle Skydiving, alsmede voor de intermediate categorie
● Freeflying, alsmede voor de intermediate en rookie categorie
● Precisiespringen
● Speedskydiving
● Wingsuit performance
1. Het staat de organisatie vrij, indien onderdelen en categorieën minder dan 3 teams/deelnemers hebben, geen medailles/ bekers uit te reiken, doch alleen een eindklassement op te stellen. Dit resultaat telt wel voor een eventuele selectie voor de desbetreffende internationale wedstrijd.
2. Het staat de organisatie vrij voor de onderdelen FS-8, Freestyle Skydiving en Freeflying de categorieën te combineren in één klassement indien het aantal inschrijvingen dit verantwoord. Hierbij eindigt de rookie categorie altijd onder de intermediate categorie. De intermediate categorie vervolgens weer onder de open (IPC) categorie.
1.2 Het promoten van het parachutespringen als sport.
1.3 Fungeren als selectiemoment voor van toepassing zijnde internationale wedstrijden in 2018.
1.4. Het uitwisselen van ervaring en kennis en het versterken van vriendschappelijke banden tussen springers, teams, scheidsrechters en clubs.
1.5 Het vestigen van nieuwe records. (De huidige records staan vermeld op www.parachute.nl/records.html
2. Datum, plaats, tijd, loting, prijsuitreiking
2.1 De Kampioenschappen worden onder auspiciën van de KNVvL afdeling parachutespringen georganiseerd door Paracentrum Texel te vliegveld Texel van 31 augustus t/m 5 september 2017. Alle wedstrijdonderdelen vinden plaats op vliegveld Texel. Voor de sprongprijzen en inschrijfgelden wordt verwezen naar de website van Paracentrum Texel: http://paracentrumtexel.nl/nkp/
De organisatie houdt zich het recht voor onderdelen bij geen inschrijvingen op 3 augustus 2017 – in overleg met de Sportcommissie van de afdeling parachutespringen – te annuleren. De Sportcommissie zal vervolgens trachten een nieuwe locatie en datum te bepalen voor later in het seizoen.
2
NKP Wedstrijdreglement 2017
2.2 De teamcaptains meeting en loting vindt als volgt plaats:
Discipline
Datum
FS4
30 augustus – 20.00 uur
FS8
1 september – 20.00 uur
CF2 sequentieel
1 september – 20.00 uur
CF4 rotatie
1 september – 20.00 uur
CF4 sequentieel
1 september – 20.00 uur
Artistieke onderdelen (Freestyle Skydiving, Freeflying)
1 september – 20.00 uur
Wingsuit performance
31 augustus – 20.00 uur
Speedskydiving
30 augustus – 20.00 uur
Precisiespringen (PA)
1 september – 20.00 uur
2.3 Er zal een Sportcommissie meeting worden gehouden (op zaterdag 2 september na het springen) met de deelnemers over ideeën en suggesties om de deelname aan en de status van de NKP in de toekomst te verhogen.
2.4 De prijsuitreikingen vinden per onderdeel plaats en wel zo spoedig mogelijk na afloop van het betreffende onderdeel, (de voortgang van het wedstrijdspringen heeft hierbij prioriteit) doch uiterlijk op de laatste dag van het desbetreffende wedstrijdonderdeel.
3. Organisatie en wedstrijdleiding
De organisatie berust bij Paracentrum Texel onder auspiciën van de KNVvL.
De wedstrijdleiding berust bij Iwan Spilker.
4. Algemeen Reglement
4.1 De Kampioenschappen worden gehouden volgens de bepalingen van de geldende FAI Sporting Code, General Section en de FAI Sporting Code - Section V plus de geldende Competition Rules. Naast wat in dit wedstrijdreglement is vastgelegd zijn de volgende uitzonderingen hierop van toepassing:
Algemeen:
● Het staat de wedstrijdleiding vrij om voor elk onderdeel apart of samen meerdere teams in een run te droppen.
Reglementen
De volgende reglementen zijn van kracht tijdens de NKP 2017.
● Het geldende KNVvL Basis Veiligheidsreglement (BVR) en aanvullingen daarop.
● De reglementen die worden gehanteerd door Paracentrum Texel.
● De reglementen die worden gehanteerd door het Vliegveld Texel waarop toezicht wordt uitgeoefend door de Havendienst Vliegveld Texel.
Afwijkingen en/of aanvullingen ten aanzien van de geldende IPC competition rules zijn als volgt:
Algemeen
Er zal voor géén van de disciplines een trainingsronde zijn.
Competition Rules Freestyle Skydiving & Freeflying
Er zijn aparte addenda A (compulsory sequences) voor de intermediate en rookie categorieën Freestyle Skydiving en & Freeflying.
Freestyle Skydiving Intermediate:
http://www.parachute.nl/fileadmin/knvvlpa_upload/pdf/FR_nationaal_programma_2017.pdf
Freeflying Intermediate: http://www.parachute.nl/fileadmin/knvvlpa_upload/pdf/FF_INTERMEDIATE_NL_2017.pdf
Freeflying Rookie:
http://www.parachute.nl/fileadmin/knvvlpa_upload/pdf/FF_Rookie_NL_2017.pdf
3
NKP Wedstrijdreglement 2017
Performers van teams die al hebben deelgenomen in de open categorie bij een event mogen niet meer deelnemen bij de intermediate dan wel rookie categorie van hetzelfde event.
Competition Rules Formation Skydiving FS8
Er is een intermediate categorie voor FS8.
http://www.parachute.nl/fileadmin/knvvlpa_upload/pdf/FS8_nationale_categorie_2017.pdf
4.2 Alle deelnemers aanvaarden bij inschrijving deze reglementen en de daarin bevatte bepalingen als
bindend.
5. Deelname, inschrijving en betaling
5.1 Inschrijving kan alleen via de inschrijfformulieren op website http://paracentrumtexel.nl/nkp2017/ Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt een bevestiging naar het correspondentieadres gestuurd en wordt de ingeschrevene vanaf dan van alle aanvullende bijzonderheden op de hoogte gehouden.
5.2 De inschrijving voor elk onderdeel kan uiterlijk plaatsvinden tot de avond voorafgaande aan het desbetreffende onderdeel tot uiterlijk voor aanvang van de desbetreffende teamcaptains meeting.
5.3 Het inschrijfgeld voor deelname aan 1 discipline bedraagt € 25 per deelnemer, en € 15 per extra discipline per deelnemer.
5.4 Het staat de organisatie vrij om bij inschrijving na 3 augustus 2017 het inschrijfgeld te verhogen met € 25 per deelnemer.
5.5 Alle kosten van de wedstrijdsprongen en het inschrijfgeld dienen vóór 31 augustus 2017 overgemaakt te zijn naar bankrekening NL13 RABO 0362549931 t.n.v. Paracentrum Texel o.v.v. “NKP 2017”, “teamnaam” en “discipline”. Niet gemaakte sprongen worden na afloop van de wedstrijd terugbetaald aan de desbetreffende deelnemers.
6. Samenstelling teams, prijzen en selectie
6.1 Alle deelnemers dienen te beschikken over een geldige FAI-sportlicentie.
6.2 Om in aanmerking te komen voor de titel van Nationaal Kampioen dient de individuele springer/ster respectievelijk alle leden van een team (inclusief de videospringer) te beschikken over een geldige KNVvL FAI-sportlicentie.
6.3 Individuen en/of teams bestaande uit een of meer leden zonder KNVvL FAI-sportlicentie kunnen deelnemen. Zij worden als gast opgenomen en aldus vermeld in de uitslagenlijst, zij komen niet in aanmerking voor prijzen of medailles en komen niet op het podium.
6.4 Een team kan – indien de IPC competition rules dit toelaten – inschrijven met een reservespringer. Hiervoor is inschrijfgeld verschuldigd. De reservespringer, mag alleen met toestemming van de wedstrijdleiding deel uitmaken van een ander team. In alle gevallen waarin een team een beroep wil doen op een niet ingeschreven reservespringer is toestemming vereist van de wedstrijdleiding.
6.5 Een videospringer mag niet meer dan in twee teams tegelijk deelnemen.
6.6 Alle videospringers dienen ervoor te zorgen dat zij in het bezit zijn van voldoende gangbare kabels bij hun videocamera voor het kopiëren van opnamen en ter beschikking stellen aan media. Het gebruik van een GoPro camera is toegestaan. Het team wat beelden aanlevert met een dergelijke camera is zich bewust van het risico op een minder goede beeldkwaliteit bij weinig licht (lage zon, in de wolken, etc.)
7. Vliegtuigen
7.1 Vliegtuigen zijn van het type C-208. De organisatie houdt zich het recht voor om vliegtuigtypen te wijzigen indien daartoe noodzaak bestaat.
4
NKP Wedstrijdreglement 2017
7.2 Indien het vliegtuig wijzigt dan wordt dit minimaal een half uur voor de 15 minuten call bekend gemaakt. Dit geeft teams voldoende tijd om een eventueel afwijkende exit te oefenen. De wedstrijdleiding zal in dat geval trachten alle teams dezelfde ronde uit hetzelfde vliegtuig te laten springen.
7.3 De vliegsnelheid bij exit van de te gebruiken vliegtuigen zal bij de teamcaptains meeting aan de deelnemers worden meegedeeld.
8. Wedstrijdprogramma
8.1 Het programma is vastgesteld door de Sportcommissie:
31 augustus t/m 3 september: FS4, Speedskydiving
1 t/m 3 september: Wingsuit performance. (trainingsdag op 31 augustus)
2 t/m 5 september: FS8, CF, PA (individueel en team), artistieke onderdelen (Freeflying & Freestyle Skydiving)
○ Er wordt afgeweken van het IPC-programma van een periode van vijf (5) achtereenvolgende dagen.
○ Aantal wedstrijdronden: In afwijking van de IPC competition rules springen alle teams/individuen bij alle disciplines alle ronden (finales en semi-finales worden niet toegepast). Voor formatiespringen, koepelformatiespringen en speedskydiving is dit geen afwijking van de huidige IPC competition rules.
○ De trekking van de figuren – bij die disciplines waar een trekking moet plaatsvinden – zal voorafgaand aan de teamcaptainsmeeting door de hoofdscheidsrechter samen met de Event Judge worden uitgevoerd.
○ 31 augustus is trainingsdag Wingsuit Performance. Alle apparatuur en scheidsrechters zijn dan aanwezig. Training wordt van harte aanbevolen.
8.2 Voor de toekenning van de titel Nationaal Kampioen dient de wedstrijd geldig te zijn volgens de IPC Competition Rules.
9. Volgorde van het springen
9.1 De sprongvolgorde wordt voorafgaand aan de start van ieder onderdeel door loting bepaald. Deze loting geschiedt onder leiding van de hoofdscheidsrechter.
9.2 Het staat de wedstrijdleiding vrij wegens organisatorische redenen van deze sprongvolgorde af te wijken.
9.3 Bij de wedstrijdonderdelen Freestyle Skydiving, Freeflying, Wingsuit performance en Speedskydiving staat het de wedstrijdleiding vrij om, met het oog op efficiënt vlieggebruik, teams / individuen in een andere ronde volgorde te laten springen.
10. Outillage dropzone
10.1 Door inschrijving accepteren teams de outillage van de gebruikte dropzone.
10.2 Teams zijn verplicht te landen op het daarvoor aangegeven gebied. Deelnemers moeten zich onthouden van activiteiten die de springlocatie in gevaar kunnen brengen. Op overtreding van deze bepaling kan een sanctie worden gezet, welke in het uiterste geval tot uitsluiting van de wedstrijd kan leiden. In dit geval kan er geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van inschrijfgelden, spronggelden of andere gelden.
11. Scoring algemeen
Opent een deelnemer zijn parachute naar het oordeel van de wedstrijdleiding duidelijk lager dan 2500 ft. AGL dan kan de minimale of maximale score, afhankelijk van het onderdeel, worden toegekend.
12. Exit procedure
De exit procedure zal tijdens de teamcaptainsmeeting voor de wedstrijd bekend worden gemaakt.
5
NKP Wedstrijdreglement 2017
13. Prijzen
13.1 Voor elk onderdeel en categorie binnen de NKP zijn drie medailles beschikbaar (goud, zilver en brons).
Indien er bij een onderdeel minder dan drie deelnemers zijn, zullen er geen medailles / beker worden uitgereikt doch alleen het wedstrijdresultaat worden bekendgemaakt. Dit vanwege de uitzendingscriteria voor eventuele deelname aan IPC First Category Events (FCE).
13.2 Het staat de organisatie vrij om medailles en/of bekers ter beschikking te stellen voor de Open NKP.
14. Scheidsrechtersgroep
14.1 Chief Judge Bert Ham
Event Judges Artistieke onderdelen Arnold Hohenegger
FS-4 Rogier Carper
FS-8 Mike Pennock
CF Bob Charters
PA Arnold Hohenegger
Speedskydiving Arnold Hohenegger
Wingsuit Mike Pennock
14.2 De scheidsrechtersgroep wordt per onderdeel samengesteld. De Chief Judge zal vooraf of uiterlijk bij aanvang van elk wedstrijdonderdeel de scheidsrechters selecteren.
Mogelijk zullen er minder scheidsrechters op de NKP aanwezig zijn dan wordt vereist in de FAI Sporting Code - Section V. Er zal in dit geval gejureerd worden met de aanwezige scheidsrechtergroep in afwijking van de FAI Sporting Code.
14.3 Niet geselecteerde scheidsrechters en trainingsscheidsrechters zullen zoveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om de wedstrijdsprongen te beoordelen.
15. Protesten
● Protesten dienen schriftelijk bij de wedstrijdleider te worden ingediend.
● Elk protest moet vergezeld gaan van een borgsom van € 50.
● Indien het protest wordt gehonoreerd zal de borgsom worden gerestitueerd.
16. Rejumps & tiebreak jumps.
 Rejumps: te wijten aan organisatie (weer, video non-judgeable, etc.) voor kosten organisatie.
 Rejumps: te wijten aan team/deelnemer (materiaal, video failure, etc.) voor kosten team/deelnemer.
 Tiebreak jumps: voor kosten team/deelnemer.
17. Jury
De jury bestaat uit drie (3) kundige personen. De samenstelling zal uiterlijk op de eerste teamcaptainsmeeting bekend worden gemaakt.
18. Overige zaken
Over zaken, die door dit reglement niet worden gedekt, beslist de wedstrijdleider na overleg met de hoofdscheidsrechter.
19. Rapportage
Door de wedstrijdleider en door de hoofdscheidsrechter zullen voor 1 november 2017 rapporten worden opgesteld ten behoeve van de organisatie en de KNVvL, afdeling parachutespringen. Dit rapport dient tenminste ondertekende uitslagenlijsten, een rapport van de Chief Judge en een algemeen verslag te bevatten.

March of the Penguins 2017

27-6-2017

Just a few more days and the March of the Penguins will make it's start! During this BIG event there will be limited slots and more waiting time for sportjumpers not participating in this event.


 

NKP 2017

19-1-2017

2017 is het jaar van het NKP op Texel. Na een afwezigheid van een jaar zullen er tijdens het Open NK teams en individuele deelnemers strijden om de nationale titel in verschillende disciplines van het parachutespringen.

De data voor de NKP 2017 waren al vastgesteld: 31 augustus t/m 5 september op Texel. De Sportcommissie heeft nu ook het schema qua onderdelen vastgesteld. Als volgt:

 

  • 31 augustus t/m 3 september: FS4, wingsuit performance, speedskydiving

  • 2 t/m 5 september: FS8, CF, PA (individueel en team), artistics (freeflying & freestyle skydiving)

 Meer informatie zal volgen via de Paracentrum Texel website, de sociale media en de website van de KNVvL.